فروش ویژه
برنج طارم اشی با زعفران 5 کیلویی
برنج طارم اشی با زعفران 5 کیلویی
موجود 8,500,000 ریال 5,500,000 ریال
فروش ویژه
برنج طارم اشی کشت دوم 5 کیلویی
برنج طارم اشی کشت دوم 5 کیلویی
موجود 8,500,000 ریال 5,500,000 ریال
فروش ویژه
برنج طارم اشی کشت اول 10 کیلویی
برنج طارم اشی کشت اول 10 کیلویی
موجود 15,000,000 ریال 10,000,000 ریال
فروش ویژه
برنج طارم اشی دانه شکسته 5 کیلویی
برنج طارم اشی دانه شکسته 5 کیلویی
موجود 5,500,000 ریال 3,000,000 ریال